x
KVKK Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK’nın 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Bu kapsamda Doren Enerji Üretim Elektrik Elektronik San. ve Tic. Anonim Şirketi

(“Doren Enerji” ya da “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK uyarınca kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak tanınan hakların kullanımına ilişkin bilgi ve başvuru formunu işbu metin kapsamında sunmaktadır. 

 

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
 • Noter vasıtası ile,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle
 • Daha önce Veri Sorumlusuna kimliğinizin teyit edildiği bir e-posta adresi vermişseniz bu e-posta adresinden başvurmak suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri sahibinin yasal hakları

 

Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11.maddesi uyarınca ve "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3 kişileri bilme,
 • Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı 3 kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 • Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. E-posta gönderen ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır.

 

 • Aşağıda verilen tabloda başvuru yöntemleri ve irtibat adresleri açıkça belirtilmiştir.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

AÇIKLAMA

 

 

Şahsen

 

 

Ostim Osb. Mah. 1230 Cad. No: 1 Yenimahalle/ANKARA

Başvuru Sahibinin aşağıdaki başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması mümkündür.

 

Noter vasıtasıyla tebligat ile

 

Ostim Osb. Mah. 1230 Cad. No: 1 Yenimahalle/ANKARA

Tebligat zarfında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

 

 

 

İadeli taahhütlü mektup ile

 

 

 

Ostim Osb. Mah. 1230 Cad. No: 1 Yenimahalle/ANKARA

Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat zarfında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

 

 

E-posta yolu ile

 

 

info@ardaexpress.com

 

Başvuru Sahibi tarafından, E-posta'nın konu kısmında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

 

 

 

Güvenli elektronik imza ile

 

 

 

info@ardaexpress.com

Başvuru Sahibi tarafından, E-posta'nın konu kısmında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır

 

 

Kayıtlı elektronik posta ile

 

 

dorenenerji@hs01.kep.tr

Başvuru Sahibi tarafından, E-posta'nın konu kısmında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır

Daha önce Veri Sorumlusuna kimliğinizin teyit edildiği bir e-posta adresi vermişseniz bu e-posta adresinden başvurmak suretiyle

 

 

info@ardaexpress.com

Başvuru Sahibi tarafından, E-posta'nın konu kısmında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır

 

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1 fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yazılı olarak veya tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talep dilekçenizi; Ostim Osb. Mah. 1230 Cad. No: 1 Yenimahalle/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler (kimlik fotokopisi) ile bizzat elden iletebilir, posta yolu ile gönderebilir veya  info@ardaexpress.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

Doren Enerji Üretim Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.’nin işbu metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVKK’nın 13. maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin Şirkete, yukarıda izah edilen yöntemlerden birisi ileulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Doren Enerji Üretim Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.’ye yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün veya cevap verilmemesi halinde 30 (otuz) günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

İsim:

 

Soy İsim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

 

 1. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

 

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)

☐ Müşteri

☐ İş Ortağı

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer : ......................................................................

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: .....................................................................................................................................

Konu: .......................................................................................................................................

 

☐ Eski çalışanım.

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Çalıştığım Yıllar

.......................................

Tarih :

.................................................................................

 

☐ Üçüncü firma çalışanıyım.

☐ Diğer :

..........................................

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

 ..........................................

.................................................................................

 

 

 

 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

          ☐      Adresime gönderilmesini istiyorum.

          ☐      E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

     (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

☐ Elden teslim almak istiyorum.

 (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı                :

Başvuru Tarihi       : 

İmza                         : 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.